Nederland subsidieert terreurorganisatie Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP)

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2016–2017

34 550 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017

Nr. 41 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 24 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit een rapport van de organisatie NGO Monitor blijkt dat meerdere Europese landen, waaronder Nederland, op indirecte wijze de terreurorganisatie Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) subsidiëren;

constaterende dat deze subsidiëring verloopt via een netwerk van gelieerde omstreden organisaties, zoals Addameer en Al-Haq;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk een einde te maken aan deze subsidiëring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes

kst-34550-V-41

ISSN 0921 – 7371

’s-Gravenhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 550 V, nr. 41

 

 

Besluit: Verworpen.

Stemmingsoort: Met handopsteken

Fractie Zetels voor tegen Details
VVD 40 40 stemmen
PvdA 35 35 stemmen
SP 15 15 stemmen
CDA 13 13 stemmen
PVV 12 12 stemmen
D66 12 12 stemmen
CU 5 5 stemmen
GL 4 4 stemmen
SGP 3 3 stemmen
PvdD 2 2 stemmen
GrKÖ 2 2 stemmen
GrBvK 2 2 stemmen
Houwers 1 1 stemmen
Monasch 1 1 stemmen
50PLUS 1 1 stemmen
Van Vliet 1 1 stemmen
Klein 1 1 stemmen
Advertentie