Motie over de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie aangenomen

CIDI-logo

Motie over de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie aangenomen

IN ANTISEMITISME / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 3 jul 2019

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering verzoekt onderzoek te gaan doen naar de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie. Het voorstel was ingediend door Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks).

De indieners van de motie constateren dat de aangiftebereidheid onder slachtoffers van antisemitisme en andere vormen van discriminatie laag is. Hierdoor dreigen deze problemen “steeds verder onder de radar” te verwijnen, aldus Bergkamp, Van den Hul en Özütok.

Het CIDI, de antisemitismewaakhond in Nederland, herkent dit beeld. Regelmatig geven melders van een antisemitisch incident bij het CIDI aan dat ze zich door de politie niet serieus genomen voelen, in sommige gevallen is er zelfs geen sprake van bereidheid de aangifte op te nemen. Hierdoor is de aangiftebereidheid laag.

Lees hier verder

 

Motie: 30 420 Emancipatiebeleid
Nr. 324 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. Voorgesteld 27 juni 2019
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de aangiftebereidheid onder slachtoffers laag is door het beeld dat er weinig met de aangifte wordt gedaan;
van mening dat antisemitisme en andere vormen van discriminatie daardoor steeds verder onder de radar dreigen te verdwijnen; overwegende dat uit de Aanwijzing discriminatie van het Openbaar Ministerie blijkt dat het proces-verbaal van de politie van groot belang is voor de mogelijkheid tot het vervolgen van de dader;
overwegende dat met gespecialiseerde kennis de aangifte beter kan worden onderzocht op discriminerende aspecten, wat mogelijk kan leiden tot meer veroordelingen;
constaterende dat er reeds gespecialiseerde rechercheurs zijn op onder andere het terrein van financiën en van milieu;
verzoekt de regering, met een open blik de ervaringen uit het buitenland met gespecialiseerde discriminatierechercheurs te bestuderen, in gesprek te gaan met belangenorganisaties, politie en het Openbaar Ministerie en op basis hiervan te onderbouwen of de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie kan leiden tot meer succesvol afgeronde zaken en daarmee vergroting van de meldingsbereidheid, en de Kamer daarover uiterlijk eind 2019 te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Bergkamp Van den Hul Özütok
kst-30420-324 ISSN 0921 – 7371 ’s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 30 420, nr. 324

Dit keer is de motie wel aangenomen. SP, GroenLinks, DENK, D66, SGP, ChristenUnie. PvdA, PvdD en 50PLUS stemden allemaal voor. Allen VVD, CDA, PVV en FvD stemden tegen.