Van de ‘Europese grondwet’ moeten we Israel-producten labelen die volgens de wet sinds 1967 ‘bezet gebied’ zijn: de Golanhoogte, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jerusalem

Vandaag, 31 juli, 2020 per mail pas antwoord gehad op vraag:

T.a.v. de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit

Geachte heer/mevrouw,

Ik las dat u van plan bent om boetes op te leggen aan het Israël Producten Centrum, omdat ze de Hebron-wijnen verkeerd zouden labelen.

Zie ook op dewe website:

Nederlandse regering dreigt met boetes voor verkoop van wijn uit Hebron gelabeld Made in Israel

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,

Bij de beoordeling van herkomstetikettering van producten uit door Israël bezette gebieden geldt de Europese regelgeving van de ‘Interpretatieve mededeling inzake de vermelding van de oorsprong van goederen uit de sinds juni 1967 door Israël bezette gebieden’ en een uitspraak van het Europees Hof over deze kwestie.
Publicatieblad van de Europese Unie :  Interpretatieve mededeling inzake de vermelding van de oorsprong van goederen uit de sinds juni 1967 door Israël bezette gebieden (2015/C 375/05)
(1) Overeenkomstig het internationaal recht erkent de Europese Unie de Israëlische soevereiniteit over de sinds juni 1967 door Israël bezette gebieden (de Golanhoogte, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jerusalem) niet, en beschouwt zij deze gebieden niet als een onderdeel van het Israëlische grondgebied (1), ongeacht hun juridische status naar Israëlisch recht (2). De Unie heeft duidelijk gemaakt dat zij geen andere wijzigingen van de grenzen van vóór 1967 zal erkennen dan die welke door de partijen bij het vredesproces in het Midden-Oosten zijn vastgelegd (3).
(2) De toepassing van de bestaande Uniewetgeving inzake de vermelding van de oorsprong van producten op producten die afkomstig zijn uit de door Israël bezette gebieden was het onderwerp van mededelingen of richtsnoeren die door de autoriteiten van verschillende lidstaten zijn aangenomen. Consumenten, marktdeelnemers en nationale autoriteiten hebben immers behoefte aan duidelijkheid over de bestaande Uniewetgeving inzake de informatie over de oorsprong van producten uit de door Israël bezette gebieden (4). Het doel is te zorgen voor de naleving van de standpunten en verbintenissen van de EU over de niet-erkenning, overeenkomstig het internationaal recht, door de EU van de soevereiniteit van Israël over de sinds juni 1967 door Israël bezette gebieden. Deze mededeling is ook gericht op de handhaving van een open en soepel handelsverkeer, vormt geen belemmering voor handelsstromen en moet niet als zodanig worden uitgelegd.
(3) Deze mededeling voert geen nieuwe wet- of regelgeving in. Hoewel deze mededeling de interpretatie van de relevante Uniewetgeving door de Commissie bevat, ligt de handhaving van de desbetreffende regels in eerste instantie bij de lidstaten. Overeenkomstig de rechtspraak moeten de lidstaten, hoewel zij vrij zijn geschikte sancties te kiezen, ervoor zorgen dat de sancties voor inbreuken op bepalingen van het Unierecht doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn (5). De Commissie, als hoedster van de Verdragen, waarborgt de naleving van deze verplichtingen door de lidstaten, indien nodig door middel van inbreukprocedures. Deze mededeling doet geen afbreuk aan andere vereisten die zijn vastgelegd in de Uniewetgeving en aan eventuele uitlegging door het Hof van Justitie.

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 12 november 2019 EU :  „Prejudiciële verwijzing Verordening (EU) nr. 1169/2011 – Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten – Verplichte vermelding van het land van oorsprong of van de plaats van herkomst van een levensmiddel wanneer de weglating daarvan de consument kan misleiden – Verplichting om op levensmiddelen die afkomstig zijn uit door de Staat Israël bezette gebieden het gebied van oorsprong daarvan en, wanneer zij afkomstig zijn uit een Israëlische nederzetting binnen dat gebied, tevens deze herkomst te vermelden”

In zaak C‑363/18,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Conseil d’État (hoogste bestuursrechter, Frankrijk) bij beslissing van 30 mei 2018, ingekomen bij het Hof op 4 juni 2018, in de procedure

Europese wetgeving schrijft voor dat er duidelijke en correcte voedselinformatie op etiketten moet staan. Dit om consumenten te beschermen en misleiding te voorkomen. De NVWA houdt risicogericht toezicht. Het controleren op vermelding van het juiste land van oorsprong of plaats van herkomst gebeurt daarom vooral naar aanleiding van klachten en meldingen.

De NVWA handhaaft op basis van het geldende interventiebeleid. In het interventiebeleid is vastgelegd dat de NVWA bij dergelijke overtredingen eerst een waarschuwing geeft en vervolgens een boete oplegt als bij herinspectie niet blijkt dat de overtreding is opgeheven.

Met vriendelijke groet,

Team Klantcontactcentrum
………………………………………………………………
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
………………………………………………………………
­T: 0900-0388 (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: ­https://www.nvwa.nl

Deze e-mail is automatisch ondertekend.

 

 

Advertentie